27.1.15

Integriteet. Utoopia

meie väärtuste aluseks on tagada kõikide inimeste väärikas elu Eesti Vabariigis sõltumata inimese vanusest, hariduslikust ja rahvuslikust taustast
seisame selle eest, et igale Eesti ühiskonna liikmele oleks tagatud õigus väärikale elule ja eneseteostusele
eesmärgiks on kogu ühiskonna väärikas toimetulek
iga inimene tunneb end väärika ühiskonnaliikmena
kui riik tagab inimesele võimalused väärikaks toimetulekuks ja eneseteostuseks, hoolib ka inimene oma riigist
riik on väärikas ja õiglusriik vaid siis, kui tema seadused on väärikad, väärtustavad kohalikke traditsioone, on õiglased ja mõistetavad

ligi 100 000 inimest elab absoluutses vaesuses ehk neil pole raha igapäevaste elementaarsete vajaduste, sh ka toidu eest maksmiseks, meie eesmärk on nad viletsusest välja aidata väärikal ja ühiskonnale kasulikul moel
Eesti on koht, kus iga töötav inimene teab, et ta saab oma töö eest väärikat tasu
ainult hästi toimiva majanduse puhul on võimalik maksta inimestele väärikat palka
Eesti riigi peamine majanduspoliitiline ülesanne on tagada igale Eesti elanikule väärikas
toimetulek, milleni viib igaühe võimalus rakendada oma loovust ja töökust iseenda, oma
pere ja kogu rahva heaolu parandamiseks
kodanikupalk asendaks eelkõige täiesti ebapiisavat lastetoetust ning toimetulekutoetust, mille taotlemine on täna töömahukas ja aeganõudev ning väärikust riivav.
tahame, et palgatööd tegev inimene elaks oma palgast väärikalt ära ega peaks sõltuma sotsiaaltoetustest
keskendume puuetega inimeste võimalustele elada väärikalt ja ühiskonda kaasatult
peame üles ehitama väikeriigile sobiliku, uuendusliku ja ühiskonna iseregulatsioonimehhanismile panustava laiapõhjalise sotsiaalpoliitika, mis tunnustab kõikide inimeste omaalgatust, loomupärast väärikust, võrdsete võimaluste põhimõtet ning põhiõigusi

tagame arstidele, õdedele ja abipersonalile normkoormusega väärika palga, mis motiveerib Eestis töötama
õpetaja töö on ühiskonnas hinnatud ja väärikalt tasustatud
peame vajalikuks tagada õpetajatele alates lasteaiast ja lõpetades õppejõududega ülikoolis väärikas tasu tehtu eest
kindlustame algupärase Eesti kirjanduse loojate ja väärtkirjanduse eesti keelde vahendajate töö väärika tasustamise
toetame põllumajandustoodangule kõrge lisandväärtuse andmist, mis võimaldab müüa
tooteid kaugematel turgudel, luua uusi hästitasustatud töökohti ja põllumeestel küsida
oma töö eest väärilist hinda
meie ettepanekute rakendamine toob maapiirkondadesse tagasi nii töö kui väärika elu võimalused
võtame suuna rohelisele maaelule, et elukeskkond oleks väärikas kõikjal Eestimaal

negatiivsete rahvastikutrendide pööramine positiivseks – rahvastiku juurdekasv, rohkem hästi hoitud ja kasvatatud lapsi ning õnnelikke ja väärikaid perekondi

seame veteranipoliitikas esikohale elukestva õppe ja tööhõivega toetamise, taastusravi ning väärika toimetuleku tagamise vigastatud kaitseväelastele, samuti tsiviilmissioonides osalenutele ja nende perekondadele

panustame väärikasse vanadusse
toimekas ja väärikas vanaduspõlv
eakatele on tagatud tingimused väärikaks vananemiseks: nii iseseisvaks toimetulekuks kui ka vajaduse korral kvaliteetse hooldeasutuse teenusena
toetame riigi, omavalitsuste, ettevõtjate ja eraisikute koostööd, et luua eakatele mõeldud hooldeasutuste ja pansionaatide võrk, mis pakub eakate väärikusele vastavat ja hinnalt kättesaadavat teenust kõigile, kes seda vajavad.
väärtustada elukestvat õpet – seame sihiks kujundada ühtseks tervikuks inimese kogu haridustee alates lasteaiast väärika eani

Põhja-Euroopa ühe kõige integreerituma Euroopa Liidu liikmesriigina on Eestil Euroopas suured eelised, aga ka kohustused; eelised on koostööformaatidest saadav informatsioon ja võimalused asju mõjutada, kaasas käib aga kohustus väärikalt ja vastutustundlikult käituda
Eesti lävimine teiste riikidega peab toimuma üksnes võrdsetel, väärikatel ja vastastikku kasulikel alustel

Eesti riigivõimu tähelepanu ja tegevus peavad olema suunatud meie omariikluse juubeli ja Euroopa Liidu eesistumise väärikale läbiviimisele nii, et selles osaleksid kõik Eesti inimesed
tähistame väärikalt meie riigikeele sajandit.
tähistame väärikalt Eesti Kongressi 25. aastapäeva
tähtsustame Vabariigi 100. sünnipäevaga seonduvaid ettevalmistusi ning sündmuse väärikat läbiviimist
tähistame väärikalt 2019. aasta peoga laulupeoliikumise 150. aastapäeva

(erakondade 2015. aasta Riigikogu valimisprogrammidest)väärikus on kivi
mille all hingitseb elu
solvumise tomp kurgus

(Triin Soomets)  

*

Ma ei taha poliitikat moraalistada. Oma poliitilise oponendi vaadetega polemiseerides ei ole hea neid rünnata sel alusel, nagu oleks need moraalselt väärad. Demokraatias viiks see halbade tagajärgedeni, sest see viiks moraali üle hääletamiseni. Aga moraali üle ei tohi hääletada. Hääletada saab vaid moraali alusel, mitte tema üle. Rohkemat ma ei ütle.

*

ladina in 'mitte' + tengo 'puudutama' > integer 'puutumatu; vigastamatu; terve; terviklik; täielik' > integritas 'terve-olek; terviklikkus; puutumatus; õigsus; ausus; puhtus; karskus; süütus; süüdistamatus; väärikus'; integro 'terveks tegema; uuendama; taastama; tervikuks tegema'

*

Erinevad poliitilised suundumused tähtsustavad erinevaid asju – majanduslik edu, sotsiaalne õiglus, identiteedi ja traditsioonide säilitamine, eneseteostuse vabadus, piisavalt mõtestatud vaba aega, mugav elu. Need kõik on väärikuse erinevad allikad ning kaotavad väärikuse taotlemisest eraldatuna oma sügavama põhjendatuse, muutudes vaid partikulaarsete huvide esindamiseks, huvide börsiks. Huvide põhjuseks on soov elada väärikat elu, seda ei saa unustada. Väärikus on tervik, see tähendab, esiteks, et üks väärikuse aspekt ei saa tulla teise arvelt, ja teiseks, et minu väärikus pole võimalik ilma teiste väärikuseta. Seega on minu huvides ka teiste väärikus koos minuga. Väärikus on vastand väiklusele.

Inimeste väärikust kahandavad või lausa tühistavad: vaesus, sünnipäraste antuste tõttu tõrjutus, annete ja võimaluste omavaheline mittevastavus, põhjendamatu ebavõrdsus, identiteedi ründamine või pealesurumine, inimese maailmavaate ja teadmiste tühiseks pidamine, elukeskkonna (kodu) puutumatuse rikkumine, rõhumine ja ekspluateerimine (ärakasutamine) ehk objektistamine ja inimese nägemine vaid vahendina. Erich Fromm on kirjutanud, et vaesuse alandus tuleb mitte niivõrd sellest, et ma ei saa endale midagi lubada, vaid eelkõige sellest, et mul ei ole võimalik teistele anda ja kinkida. Võimalus olla helde ning panna oma võimed, oma identiteet teiste heaks tööle, olla külalislahke, võtta vabalt ja ilma süüta vastu, mis sulle kingitakse, vaadata teisele otsa – see on väärikuse alus. Ka ausus on üks helduse vorm; tõe poolest vaene ei ole väärikas.

Integriteet on integratiivne. Väärikas ei saa olla üksi. Väärikate vastastikune väärikus on ühis-kond.
Väärikusel on paljude aspektide järgi poliitilised ideoloogiad jagunevadki, aga tema põhiolemus on ikkagi sama. Küsimus on selles, kas inimväärikus poliitiliste otsuste tegemisel eesmärgina üldse arvesse võetakse. Ja kui juba võetakse, siis mu meelest on juba poliitikute endi väärikuse (riigimehelikkuse) küsimus, et neid aspekte üksteise vastu välja ei mängita, vaid püütakse omavahel lõimida (integreerida).

Ühiskonda ennast ei saa integreerida osaliselt – ühe grupi integreerimine ühiskonda jääb poolikuks, kui selle aluseks ei ole kogu ühis-konna enda lõimitus – solidaarsem, õiglasem, tasakaalustatum, enesekindlam kogu-kond. Integreerunud ühiskond on väärikate ja vastastikku üksteise väärikust tagavate inimeste ühiskond.

Poliitikategemine ise peab ka väärikas olema ning austama teiste väärikust. Poliitiku väärikusse kuulub ka see, et ta ei peta ennast, otsekui oleks ta näiteks asjatundja asjades, mida ta ei tunne – ta peab teadma, mis on tema kui integeri, terviku piirid. Mõistagi ei peta väärikas poliitik teisi, sest ta kuulub teistega ühte väärikusringi. Poliitika, mis pole väärikas, ei saa luua väärikat ühiskonda, väärikat elu; ta saab luua vaid era-konna ja palja elu.

Väärikus tunneb häbi. Väärikas inimene ei ütle, et minu süü on mulle endale kättesaamatu ja on otsustatav vaid kohtus. Tema süütunne asub temas endas, sest ta on tervik, integer. Ta heastab oma süü, ning tunneb häbi, kuni pole seda teinud.

Miks just väärikus? Sest väärikus on teisisõnu väärtuslikkuse tunne: et minu ning teiste elud on väärtuslikud. Tunne, et elu on elamise vaeva väärt. Eneseaustus koos kaastundega.

*

Väärikus ei ole midagi fikseeritut, lõpetatut, ta ei saa kunagi valmis. Ta on pidev valmisolek terviklikkuseks ka siis, kui juhtub ettearvamatu. Ta on valmisolek integreeruda ettearvamatuga. Ettearvamatus on tuleviku loomus. Tulevik kuulub igaühe tervikusse, selle nimel üldse ongi mõtet väärikas olla. The readiness is all.
.

Kommentaare ei ole: